Astoria’s Place 5 - The First Tenant, Valiant Regencio - PHR04756

Ratings :


Date Issue : Mar. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Mei Sanchez
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

She can clearly see the truth in his eyes, and her heart believed in him completely. Dahil sa simpleng traffic violation na beating the red light ay nakilala ni Val si Rochelle, isang traffic officer. Ngunit dahil din sa pangyayaring iyon ay natagpuan ni Val ang sarili na tumutulong sa isang estrangherong hindi niya basta matalikuran. Malayo si Rochelle sa mga babaeng nakasanayan nang makasalamuha ni Val, simple lang ito at mula sa isang payak na pamilya, subalit hindi niya mapigilan ang sarili na ibigin ito. He found himself doing things for her that he didn’t usually do for other women… At higit sa lahat, nakahanda siyang maghintay kung kailan nito bubuksan ang puso nito para sa kanya. Ngunit sa isang importanteng gabi ng buhay niya, natuklasan niya na hindi lang siya nito maitaboy dahil sa isang utang-na-loob. Dati na siyang nabigo nang bastedin siya ng babaeng matagal niyang inalagaan sa puso niya. Sa pagkakataong iyon ay mabibigo na naman ba siyang mapaibig ang babaeng pinag-alayan niya ng buong puso higit pa sa unang babaeng minahal niya?


Related Stories