ST. CATHERINE UNIVERSITY (CAMPUS FIGURE) MEG, THE MYSTERY GIRL

Ratings :


Date Issue : Sep. 22, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

“Love is not always happiness. The person we love the most right now could hurt and leave us later. But we choose to love despite the uncertainties.” Sikat na blogger si Miss Terry kung saan nagpo-provide siya ng free love advice. Maliban sa kaibigang si Eunice, walang ibang nakakaalam kung sino ang nasa likod ni Miss Terry—si Meg, isang college student and no-boyfriend-since-birth. Sa kabila niyon, pakiramdam niya ay may innate knowledge siya sa pag-ibig. She might be a hopeless romantic but she had realistic views about love. Sa takot na makuwenstiyon ang kanyang credibility bilang isang “love guru,” pinakatago-tago niya ang tunay na identity. Hanggang isang araw, nakatanggap si Miss Terry ng email mula sa crush na si Patrick! He was seeking advice about his recent breakup with his ex. “Should I win her back or should I let her go?” tanong nito. Kung hindi si Patrick ang lalaking iyon, malamang i-push ni Meg na i-pursue uli ang ex. Pero dahil may pagtingin sa lalaki, ang isinagot niya ay, “Let her go and find a new love.” Pagkatapos niyon, sinimulan na niyang mag-da moves para ma-fall sa kanya si Patrick. Could she make him fall for her with the help of her alter ego? Or would this result in her first heartbreak?


Related Stories