RR00030 - Lies & Seductions

Ratings :


Date Issue : Nov. 12, 2015
Publisher : Red Line Media
Author : Mandie Lee
ISBN :
Price : PHP 139.00
  Share by Twitter


About This Book

Ramius wanted Scarlett from the first time he saw her. Halos mabaliw siya sa pagnanasang makasiping ang babae. Nang muli naman silang magkita ay nakatalaga na siyang makasal kay Savannah, ang kakambal ni Scarlett. Noon niya rin natuklasan ang tunay na kulay ni Scarlett—a lying, manipulative bitch who had a mission to make him hers. Kailangan niyang iwasan ang mga pang-aakit nito sa kanya ngunit matigas ang tanggi ng kanyang puson. Scarlett seduced Ramius and he gave in. Nagtagumpay ito na pikutin siya but he promised to make everything difficult for her. She wanted him. He hated her. But their insatiable sexual needs for each other could not be denied…


Related Stories