Project Neverland Series 4 - Of Stolen Shot, Tricks, and Grumpy Love - PNS00004

Ratings :


Date Issue : Oct. 10, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Marione Ashley
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

When everything seemed so wrong and blurry, love would unexpectedly make its way to make you realize that everything would get better. When the right moment comes. College student pa lang si Treat ay may gusto na siya kay Trick, ang best friend ng Kuya Sev niya. Pero never siyang nagpapansin sa lalaki dahil allergic ito sa “fan girls.” Kaya nakontento na lang si Treat sa pagsa-sightseeing sa kaguwapuhan nito. One time, na-conscious siya nang tinitigan ni Trick. Para bang may hinahanap na kung ano sa mukha niya ang lalaki. Pimples ba? “Hindi mo puwedeng diktahan kung ano ang dapat gawin ng kuya mo, Treat. Grow up.” Napahalukipkip si Treat, saka inirapan si Trick. Kung alam lang nito ang totoo. Pasimple niyang tinitigan ang lalaki. Guwapo si Trick. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung paano nito nakuha ang atensiyon niya. Guwapo nga pero hindi naman ngumingiti. Para bang pasan ni Trick hindi lang ang Earth kundi maging ang araw at iba pang planeta sa mundo. Isa siguro iyon sa mga dahilan kung bakit siya naaakit dito. Mahilig siguro siya sa mga lalaking parang pasan ang buong universe. Napakamot na lang si Treat sa batok habang pilit na pinapakalma ang puso. Baka magkaroon pa siya ng sakit sa puso dahil kay Trick. He’s really bad for the heart.


Related Stories