PHR02152 - Sweetheart 15: A Kiss Remembered

Ratings :


Date Issue : Oct. 03, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN : 978-971-02-7218-1
Price :
PHP 50.00
PHP 50.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi ko kailangan ng asawa, Emilie. Ang kailangan ko’y babaeng pakakasalan. There’s the difference.” Isang mapait-matamis na bahagi ng kabataan ni Emilie si Liam, her teenage crush, her first kiss. Paminsan-minsan ay sumasagi ito sa isip niya. Pero hanggang doon na lang at hindi niya inasam na muli niya itong makikita makalipas ang sampung taon. Pero muli ay nagkita sila makalipas ang sampung taon. And men like Liam, hunk, gorgeous, and rich, didn't stay single. And yet, to her delight, he was actually unattached. Then he offered to marry her. Marriage that has nothing to do with love but everything to do with convenience. His convenience and advantage. At kapag tapos na ang itinakda nitong panahon ay maiiwan siyang sugatan ang puso... uli. Kaya ba niyang masaktang muli?


Related Stories